Avtalskund profilering gäst
Visa Mastercard KLARNA PAYSON UPS SCHENKER

Bli avtalskund

Vi erbjuder särskilda förmåner till företag, föreningar och organisationer som väljer att bli avtalskunder.

Fördelar med att bli avtalskund:
  • Eget avtalspris på alla, eller utvalda produkter med direktverkande rabatter
  • 30 dagars kredit
  • Stort utbud via webbutiken med eget login
  • Enkla och smidiga inköp
  • Du kan planera, fundera och beställa 24 timmar om dygnet
  •  
  • Skicka offertförfågan direkt från din varukorg. *
  • Statistik på dina inköp, produktgrupper, varumärken m.m. *
  • Lägg till dina anställda, ge dem möjlighet att lägga order mot budget satt av dig *
* kommer under hösten 2014

Ansökan

Ditt Lösen

Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag/vi tagit del av och accepterat de nedanstående angivna villkoren. Jag/Vi är medvetna om att varorna säljs med äganderättsförbehåll. Jag/Vi medger att Protect24.se inhämtar kreditupplysningar och referenser. Jag/Vi är medveten/na om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas. Jag/Vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Protect24.se anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma påverka kreditbedömningen.
För att ansökan ska vara komplett måste företagets reg.bevis (högst 12 mån gammalt) mailas in på info@protect24.se

Protect24.se Allmänna bestämmelser för faktureringskonton och krediter.
Följande bestämmelser skall gälla före andra avtal och bestämmelser vid all hantering med konton som ger innehavaren rätt till fakturering hos Protect24.se och gälla mot den part som söker/ innehar konto och krediter till Protect24.se. Parterna svarar var för sig att gällande författningar följs i den utsträckning de berör partens åtagande. I nedan angivna Protect24.se Allmänna Bestämmelser för faktureringskonton och krediter, anges Protect24.se som kontogivare och motparten som kontoinnehavare eller kontosökare.
1. Ansökan om konto Kontoansökan skall vara noggrannt ifylld i en särskilt för ändamålet framtaget formulär. Ansökan skall göras av en företrädare med rätt att teckna associationen skicka ansökan.
Företag som ansöker om Kredit måste maila in Regstreringsbevis. Ofull ständigt ifylld ansökan beviljas ej.
Ansökan skickas för prövning. Om fler än en person skall äga rätt att handla över kontot skall sökande lägga till dem i E-handeln under Användare. Kontogivaren ensam beslutar om konto och kan neka kontosökare tillgång till konto utan att lämna vidare förklaring. Ändringar av räntesatser eller avgifter beslutasv enskilt av kontogivaren utan att först inhämtat kontotagarens medgivande.

2. Kreditbedömning för fakturering
Kreditgivaren skall inneha rätten att inhämta kreditupplysningar och referenser om de/den sökande. Uppgifter kommer att ligga till grund för beslut om kredit för fakturering skall beviljas.

3. Kreditlimit
Kreditgivaren förbehåller sig rätten att när som helst ompröva eller sänka kreditgränsen för fakturering utan föregående meddelande.

4. Ansvar för betalning
Kontoinnehavaren påtar sig fullt geldenärsskap för kontokreditens samtliga debiterade inköp, avgifter och kostnader. Således kan kontot komma att belastas med försenings-, påminnelse-, bevaknings- och inkassokostnader m m.
5. Betalning Betalning av köp över fakturakonto skall erläggas mot faktura 20 dagar om kontoinnehavaren är företag. Faktura utställes normalt en bankdag efter leverans. Betalning kan ske via bankgiro. Fakturanummer skall anges vid betalning.

6. Ränta och avgifter
Vid betalningsförsening utgår dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta utgår med en årlig ränta om 12% på försenat belopp. Påminnelseavgift debiteras dessutom med 60 kr per påminnelse. Ränta utgår ej på eventuella tillgodohavanden

7. Namn och adressändring
Namn och adressändring skall utan dröjsmål meddelas konto- givaren.

8. Kontoinnehavarens ansvar
Kontoinnehavaren skall följa de betalningsvillkor för fakturering som följer av dessa Allmänna Bestämmelser och av räkningar och andra dokument som är förknippade med dessa avtalsvillkor. Beslut om beviljat konto är bekräftelse på att parterna ingått avtal om fakturering. Misskötsel av betalningar och kontot kan innebära att kontogivaren utan uppehåll diskvalificerar all användning av kontot och möjlighet till fakturering, permanent eller till dess all betalning reglerats. Beslut om kontofakturering kan när som helst återkallas.

12. Tvistelösning
Tvist rörande tolkning av avtal och avtalsvillkoren i dessa Allmänna Bestämmelser skall lösas i svensk domstol enligt förenklad tvistelösning.